Про районний конкурс

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням  39 сесії районної ради
7 скликання від 05.03.2020  № 591

(Завантажити з додатками) 

ПОЛОЖЕННЯ
про районний конкурс проектів розвитку територіальних громад             
( нова редакція) 
 
Розділ 1. Загальні питання
1.1. Це Положення встановлює порядок проведення районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад та використання бюджетних коштів на їх впровадження.
1.2. Мета Конкурсу – сприяння територіальним громадам Хмільницького району у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створенні умов для сталого розвитку територіальних громад, через відбір проектів розвитку територіальних громад (далі Проекти), які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.
1.3.Основні завдання Конкурсу:
-   забезпечення реалізації стратегічних цілей та завдань стратегії, збалансованого  регіонального розвитку територіальних громад Хмільницького району;
-  об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інвесторів, для розв’язання соціально значущих проблем територіальних громад Хмільницького району;
-  надання за рахунок коштів районного бюджету фінансової підтримки ініціатив з розвитку територіальних громад, забезпечення їх сталого та гармонійного розвитку;
- поширення позитивного досвіду, набутого у процесі вирішення соціально-економічних  проблем місцевого значення;
- підвищення  рівня самоорганізації населення та внутрішнього розвитку територіальних громад;
-  започаткування прозорого механізму розподілу бюджетних коштів.
1.4. Учасниками Конкурсу є сільські ради Хмільницького району, які в установлений строк надали районній раді проект з відповідними додатками, до конкурсу допускаються проекти які пройшли установлену процедуру реєстрації;
1.5. Пріоритетні напрями Конкурсу:
- підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями;
- модернізація та побудова мереж водопостачання;
     -  ремонт, побудова доріг, мостових переходів, освітлення та благоустрій вулиць; 
     - благоустрій населених пунктів (озеленення, створення малих архітектурних форм, громадських криниць, дитячих ігрових майданчиків, відновлення зовнішнього освітлення, ремонт пам’ятників та об’єктів місцевої історичної спадщини);
- розвиток фізичної культури і спорту (облаштування відкритих спортивних майданчиків та стадіонів в освітніх закладах і місцях масового відпочинку населення, ремонт та оснащення спортивних залів, у тому числі придбання спортивного інвентарю та спортивної форми);
- організація захисту громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища;
- розвиток туристичної діяльності та курортної справи, відновлення народних промислів,  створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів;
 
Розділ 2. Умови Конкурсу
2.1. До участі в Конкурсі запрошуються сільські ради Хмільницького району  (далі - Конкурсанти).
2.2. Конкурсанти подають до районної ради заявку і пакет конкурсних документів, зазначених  у додатку 1 до цього Положення. До розгляду приймаються не більше 2 проектів від одного учасника.
2.3. Проекти подаються на Конкурс у друкованому вигляді  за підписом керівника проекту та керівника органу місцевого самоврядування. На титульному аркуші обов'язково зазначається повне найменування та місцезнаходження Конкурсанта. До проекту додається електронна копія конкурсних матеріалів на usb-флеш-накопичувачі.
2.4. Заява та додатки надруковані українською мовою, шрифт Times New Roman, шрифт розмір 14, поля – ліве 2 см, верх, низ і праве – 1,5 см, відступ на абзац – 1 см, міжрядковий інтервал одинарний. Нумерація проекту повинна бути наскрізна.
2.5. Заява надрукована на стандартних листах офісного паперу білого кольору формату А4 з одностороннім друком.
2.6. До проекту, як додаток до бюджету додаються документи що підтверджують обґрунтування цілей бюджету, проектно-кошторисна документація (за наявності) прайси, комерційні пропозиції.
2.7. Реалізація проектів, визнаних переможцями Конкурсу, здійснюється протягом року. Пріоритети надаються проектам, на реалізацію яких залучаються кошти з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (кошти громадських організацій, спонсорів, інвесторів). Враховуються також офіційні зобов’язання щодо підтримки проекту за рахунок особистих трудових та фінансових внесків громадян.
Обсяг фінансового запиту за проектом з фонду Конкурсу передбачається в межах  70 % від загального бюджету проекту, але не більше 100 тис.грн.
2.8. До участі в конкурсі не допускаються проекти, в яких:
- виявлено інформацію про можливу неспроможність реалізувати прийняті зобов’язання;
- Конкурсантом подано офіційний лист про відкликання проекту до початку фінансування;
- проект було подано після закінчення встановленого строку;
- поданий проект не відповідає вимогам цього Положення.
У рамках Конкурсу не фінансуються проекти, які:
- спрямовані на політичну і виборчу діяльність;
- передбачають одержання прибутку і пряму матеріальну допомогу;
- передбачають виплату заробітної плати або компенсаційні виплати учасникам;
- мають за мету погашення боргових зобов'язань і матеріальних збитків;
- передбачають витрати на придбання ліцензій, патентів і товарних знаків;
- ініціюють випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок.
2.9. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.10. Конкурсанти можуть надавати додаткову інформацію про свої конкурсні пропозиції. Для більш наочної презентації  допускається додання фото,  відео,  аудіо - матеріали  які демонструють ідею проекту.
 
Розділ 3. Критерії та порядок оцінки проектів
Проекти оцінюються по кожному пріоритету, відповідно до листа експертного оцінювання (додається).  
3.1. Правильність оформлення обов’язкового пакета документів.
3.2. Відповідність проекту пріоритетам Конкурсу.
3.3. Реалістичність проекту, конкретний і значущий результат:
- підтвердження підтримки проекту на рівні місцевої територіальної громади;
- наявність чітко сформульованої проблеми, що має бути вирішена;
- визначення оптимальних методів реалізації проекту;
- вимірність і конкретність очікуваних результатів;
- пріоритетність проекту для територіальної громади, безпосередня участь громади та інвесторів у реалізації ініціативи;
3.4. Фінансові та організаційні можливості Конкурсанта, перспективи розвитку проектної  ініціативи за підтримки місцевих бюджетів:
- розмір власного внеску Конкурсанта;
- обсяг залучених коштів з інших джерел на впровадження проекту.
3.5. Економічна ефективність проекту:
- обґрунтованість статей бюджету (наявність проектно-кошторисної документації, комерційної пропозиції)
3.6. Результативність проекту:
- очікуваний результат у якісному та кількісному виразі;
-   вплив на рівень надання населенню соціальних послуг.
 
Розділ 4. Організаційне забезпечення Конкурсу
4.1. Для проведення Конкурсу розпорядженням голови районної ради створюється Конкурсна рада, яка також виконує функції конкурсної комісії:
- головою Конкурсної  ради є голова районної ради;
- заступниками голови Конкурсної ради є заступник голови районної ради та заступник голови РДА (за згодою);
- секретарем Конкурсної  ради є завідуючий сектором ресурсного центру розвитку територіальних громад Хмільницького району;
4.2. До складу  Конкурсної ради можуть входити:
- голови постійних комісій районної ради;
- представники структурних підрозділів райдержадміністрації, громадських організацій,
технічні фахівці, експерти-науковці.
4.3. Конкурсна рада:
- на підставі розпорядження голови районної ради про оголошення конкурсу,забезпечує  здійснення заходів з підготовки та проведення Конкурсу
-  затверджує календарний  план проведення організаційно технічних заходів Конкурсу;
-  контролює  дотримання цього Положення та плану проведення Конкурсу;
-  визначає та приймає  рішення про  переможців Конкурсу.
4.4. Засідання Конкурсної  ради є правомочним, якщо у ньому бере участь більш як половина членів від затвердженого складу ради.
4.5. За результатами розгляду питань Конкурсною  радою приймаються рішення, що оформлюється протоколом, який підписує голова Конкурсної  ради, а у разі  відсутності - його заступник ,котрий головує на засіданні.
4.6. Рішення Конкурсної  ради приймається більшістю голосів від загального складу ради, у  разі рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос голови конкурсної ради.
4.7. Голова районної ради має право вносити зміни до складу Конкурсної ради.
 
Розділ 5. Процедура  проведення Конкурсу
5.1. Дата початку та календарний план проведення Конкурсу визначається рішенням Конкурсної  ради, відповідно до розпорядження голови районної ради про оголошення конкурсу.  Повідомлення про строки  проведення Конкурсу, вимоги і критерії оцінки проектів, а також інформація про переможців публікується в засобах масової інформації  та на офіційному веб-сайті районної ради .
5.2. Заявки та конкурсна документація подаються до ресурсного центру розвитку територіальних громад Хмільницького району районної ради для реєстрації за адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 1. Реєстрація проектів що беруть участь у конкурсі здійснюється секретарем Конкурсної ради з обов’язковою відміткою на титульному листі проекту та відповідним записом у журналі реєстрації.
5.3. Подача проектів здійснюється протягом 20 календарних від дати оголошення про проведення Конкурсу. Дата завершення подачі проектів із зазначенням часу визначається в оголошенні  про проведення Конкурсу.
5.4. Протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня закінчення приймання  проектів від Конкурсантів Конкурсна  рада проводить експертизу проектів, приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу , та подає його на розгляд голови районної ради.
5.5. Голова районної ради на підставі рішення Конкурсної ради приймає розпорядження.
 
Розділ 6. Фінансування проектів
6.1. Фінансування реалізації проектів, визначених Конкурсною радою переможцями Конкурсу, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету  шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції бюджетам сіл району на відповідний рік та інших джерел, не заборонених чинним  законодавством.
6.2. За результатами конкурсу, на підставі розпорядження голови районної ради, розподіл субвенції між бюджетами сільських рад району затверджується рішенням районної ради.
6.3. Обсяг субвенції враховується у складі відповідних бюджетів і витрачається згідно з чинним бюджетним законодавством за рішеннями органів місцевого самоврядування.
6.4. Моніторинг реалізації проектів здійснює ресурсний центр розвитку територіальних громад Хмільницької районної ради. Підсумки реалізації проектів заслуховуються на засіданні постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової діяльності та економічного розвитку на підставі інформації від рад-переможців Конкурсу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою згідно з Додатком 2 до цього Положення.
6.5. У разі, якщо переможці Конкурсу протягом першого місяця після укладання договору сільської ради з районною радою та надходження коштів не розпочали реалізацію проектів кошти районного бюджету, передбачені на фінансування впровадження проектів, за рішенням Конкурсної  ради повертаються до районного бюджету.
6.6. Реалізація проектів здійснюється протягом бюджетного періоду, в якому були передбачені кошти субвенції з районного бюджету на впровадження проектів-переможців конкурсу.
6.7. Звіти, за результатами реалізації проектів, публікуються на офіційному сайті Хмільницької районної ради в спеціально створеному для цього розділі. 
 

 

(Завантажити з додатками)

 

Вгору

Переглядів: 8518