Порядок доступу до публічної інформації

Порядок доступу

до публічної інформації, розпорядником якої є

Хмільницька районна рада та її виконавчий апарат

1. Загальні положення.

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Хмільницька районна рада та її виконавчий апарат, забезпечується відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної  інформації» (Далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.3. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його  копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

     У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян».

 

2. Оформлення запитів на інформацію:

2.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.2. Запити на публічну інформацію надаються до районної ради на ім’я голови районної ради в усній, письмовій чи в іншій формі на вибір запитувача:

- поштою на адресу: 22000, м.Хмільник, вул. Столярчука, 1 Хмільницька районна рада;

- факсом – (0438) 2-25-61;

- телефоном – (0438) 2-02-08

- електронною поштою – RAYRADA_HM@ukr.net

Та підлягає в день надходження попередньому розгляду та реєстрації у загальному відділі виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації інформаційних запитів(форма додається)..

2.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається в довільній формі з метою спрощення процедури оформлення запиту можна надавати запит шляхом заповнення відповідної форми.

     Форми запитів можна отримати у загальному відділі виконавчого апарату районної ради та веб-сайті Хмільницької районної ради.

     В разі, якщо письмовий запит наданий не за затвердженою формою, то він повинен містити:

а) прізвище, ім’я, по батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

б) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

в) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. У разі подання запиту в усній формі, начальник загального відділу районної ради або працівник відповідальний за реєстрацію документів, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище особи, яка оформила запит.

 

3. Строк розгляду запитів на інформацію:

3.1. Відповідь на запит надається загальним відділом районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

            У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

            Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

            У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

4. Відмова та відстрочка в задоволені запиту на інформацію.

4.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволені запиту в таких випадках:

а) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформацій з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

в) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтю 21 цього Закону  фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

г) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

     Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

     У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

     Відстрочка в задоволені запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин, непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

5. Порядок оскарження.

     Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

     Оскарження рішень, дій чи бездіяльність розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Вгору

Переглядів: 8603